huntington beach sushi ya


5864 Edinger Ave
Huntington Beach, CA 92649

ph: 714.846.1660 / 714.441.8459

Copy Right: 2008, 2009, 2010, 2013 Sushi Ya of Huntington Beach, CA.  All rights reserved.

5864 Edinger Ave
Huntington Beach, CA 92649

ph: 714.846.1660 / 714.441.8459